POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO
MOCKOMPETENCJI.PL

1. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych Uczestników wydarzeń, szkoleń, seminariów, eventów (dalej: Wydarzeń) organizowanych przez HRcore Agnieszka Ryżewska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Jędrzychów 64, 59-101 Jędrzychów, NIP 6922201431, REGON 525892265, adres poczty elektronicznej: kontakt@mockompetencji.pl, oraz numer telefonu: +48 667-170-777.(dalej „Organizator”).
 2. Dane osobowe osób biorących udział w Wydarzeniu (dalej: Uczestników) są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

2. Administrator Danych Osobowych

a) Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

b) Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez e-mail: kontakt@mockompetencji.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.

3. Cele i Podstawa Prawna Przetwarzania Danych

 a) Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w następujących celach:

 • Zawarcie i realizacja umowy uczestnictwa w Wydarzeniu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 • Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Organizatora, takich jak prowadzenie korespondencji, marketing bezpośredni własnych produktów lub usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

b) W przypadku wyrażenia zgody dane mogą być przetwarzane także w celach promocyjnych i marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. Rodzaje Przetwarzanych Danych

a) Organizator przetwarza następujące dane osobowe Uczestników:

 • Imię i nazwisko.
 • Adres e-mail.
 • Numer telefonu.
 • Nazwa firmy.
 • Zajmowane stanowisko.
 • Dane firmy (w przypadku osób delegowanych przez przedsiębiorcę).
 • Informacje o uczestnictwie w Wydarzeniach.
 • Wizerunek Uczestników Wydarzenia

5. Odbiorcy Danych

a) Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane:

 • Podmiotom wspierającym Organizatora w realizacji Wydarzenia, w tym dostawcom usług IT, firmom kurierskim, drukarniom, firmie eventowej.
 • Podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

6. Prawa Uczestników

a) Uczestnikowi przysługuje prawo do:

 • Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.
 • Sprostowania (poprawiania) swoich danych.
 • Usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym).
 • Ograniczenia przetwarzania danych.
 • Przenoszenia danych.
 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • Wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (w przypadku przetwarzania na podstawie zgody), co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

b) W celu realizacji powyższych praw, Uczestnik może skontaktować się z Administratorem danych.

c) Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Okres Przechowywania Danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w pkt. 3, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

8. Bezpieczeństwo Danych

Organizator podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Uczestników, w tym zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem, utratą lub uszkodzeniem.

9. Zmiany Polityki Prywatności

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Aktualna wersja Polityki będzie dostępna na stronie internetowej Organizatora.

O wszelkich istotnych zmianach Uczestnicy będą informowani drogą elektroniczną.

Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem jej opublikowania na stronie internetowej Organizatora.

Scroll to Top