REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
MOCKOMPETENCJI.PL

Niniejszy Regulamin sporządzono w celu ustalenia zasad uczestnictwa w Wydarzeniach przygotowanych przez Organizatora.

§ 1

Słownik pojęć

 1. Organizator – podmiot organizujący Wydarzenie – Agnieszka Ryżewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą HRcore Agnieszka Ryżewska, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Jędrzychów 64, 59-101 Jędrzychów, NIP 6922201431, REGON 525892265, adres poczty elektronicznej: kontakt@mockompetencji.pl, oraz numer telefonu: +48 667-170-777.
 2. Uczestnik – osoba fizyczna, która bierze udział w Wydarzeniu, będąca konsumentem lub osobą delegowana przez przedsiębiorcę.
 3. Regulamin – niniejszy regulamin uczestnictwa w Wydarzeniu.
 4. Wydarzenie – szkolenie, seminarium, event, konferencja, przygotowane przez Organizatora.
 5. Zgłaszający – osoba fizyczna lub prawna zgłaszająca udział Uczestnika w Wydarzeniu.

§ 2

Zasady wykupu uczestnictwa

 1. Uczestnictwo w Wydarzeniu można nabyć poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Organizatora: mockompetncji.pl a także za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@mockompetencji.pl.
 2. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Po złożeniu zgłoszenia, Zgłaszający otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz instrukcje dotyczące płatności. Zgłoszenie więcej niż jednej osoby przez tego samego Zgłaszającego możliwe jest po uprzednim kontakcie drogą e-mail na adres Organizatora: kontakt@mockompetencji.pl
 4. Do wykupu uczestnictwa w Wydarzeniu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Organizatora wymagany jest komputer z dostępem do internetu wyposażony w jedną z następujących, aktualnych przeglądarek internetowych: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari (dla korzystających z urządzeń Apple).
 5. Do skutecznego zawarcia umowy wykupu uczestnictwa w Wydarzeniu wymagana jest:
  a) akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności

b) prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie go, w zależności od formy wykupu udziału: za pośrednictwem strony internetowej Organizatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej Organizatora, adres:  kontakt@mockompetencji.pl.

 • Uczestnik może wziąć udział w Wydarzeniu jedynie po uregulowaniu całości należnej ceny w zamian za jego udział w Wydarzeniu.
 • Po spełnieniu warunków uczestnictwa w Wydarzeniu określonych w ust. 5 i 6 powyżej Uczestnik (ewentualnie Zgłaszający) otrzymuje na swój adres e-mail potwierdzenie zawarcia umowy oraz możliwości udziału w Wydarzeniu wraz z fakturą VAT. W potwierdzeniu tym, w zależności od oferty Organizatora, wyszczególnione są, informacje organizacyjne o Wydarzeniu.   

§ 3

Zasady płatności

 1. Płatność za uczestnictwo w Wydarzeniu można dokonać za pomocą przelewu bankowego lub kartą kredytową.
 2. Przelew bankowy: Płatności należy dokonać na konto bankowe wskazane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, nie później jednak niż na 30 dni przed wyznaczoną datą Wydarzenia. W przypadku wykupu uczestnictwa w Wydarzeniu w okresie krótszym niż 14 dni przed datą Wydarzenia termin płatności będzie wskazany na fakturze proforma/fakturze VAT i będzie on krótszy niż 14 dni, tak ażeby płatność była zrealizowana przed datą Wydarzenia. Po wypełnieniu  zgłoszenia online i wyborze metody płatności przelewem bankowym, Zgłaszający otrzyma fakturę pro forma, na podstawie której dokona przelewu.
 3. Karta kredytowa/płatnicza: Płatności kartą kredytową dokonuje się za pośrednictwem bezpiecznego systemu płatności online, zgodnie z procedurami wskazanymi przez Organizatora na jego stronie internetowej www.mockompetencji.pl

§ 4

Reklamacje i rezygnacje

 1. Reklamacje dotyczące uczestnictwa w Wydarzeniu należy zgłaszać na piśmie na adres e-mail Organizatora: kontakt@mockompetencji.pl w terminie 14 dni od daty zakończenia Wydarzenia.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika, opis sytuacji oraz uzasadnienie reklamacji.
 3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania i poinformuje Uczestnika o wyniku postępowania reklamacyjnego.
 4. W przypadku rezygnacji z udziału w Wydarzeniu, Zgłaszający zobowiązany jest poinformować Organizatora najpóźniej na 30 dni przed datą Wydarzenia. W przypadku rezygnacji późniejszej niż 30 dni przed datą wydarzenia, uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.
 5. Organizator ma prawo do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyn najpóźniej do 30 dni przed datą Wydarzenia . W takiej sytuacji cała należność z tytułu uiszczonej ceny wykupu udziału w Wydarzeniu podlega zwrotowi nie później niż w ciągu 14 dni od  powiadomienia Uczestnika oraz Zgłaszającego o odwołaniu Wydarzenia.

§ 5

Zgoda na publikację wizerunku

 1. Uczestnik Wydarzenia wyraża zgodę na bezpłatne utrwalanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku w materiałach promocyjnych, marketingowych oraz w mediach społecznościowych Organizatora.
 2. Zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku w ramach fotorelacji oraz materiałów video z Wydarzenia.

§ 6

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie, prelegentach oraz miejscu  i czasie Wydarzenia, a także do odwołania Wydarzenia.
 2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu uczestnictwa w Wydarzeniu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 3. W przypadku, gdy wydarzenie/szkolenie/event nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na konta bankowe, z których została otrzymana płatność.

§ 7

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami  powszechnie obowiązującego prawa o ochronie danych osobowych, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 3. Uczestnik ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania, żądania usunięcia oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej Organizatora.

§ 8

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Od niniejszej umowy (zawartej na odległość) konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia
  kosztów.
 2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
  kontakt@mockompetencji.pl.
 3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o Prawach konsumenta (Dz. U. z 2014.po. 827 z późn. zm.. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
Scroll to Top