REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
MOCKOMPETENCJI.PL

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym
https://mockompetencji.pl (dalej jako: „Mockompetencji.pl”, „Serwis Internetowy”, „Serwis”).
Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu
Internetowego, w szczególności zasad i warunków, na jakich nastąpi korzystanie z usług elektronicznych
dostępnych w Serwisie Internetowym.
Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji o korzystaniu z Mockompetencji.pl, regulują w szczególności zasady
korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.
Zapraszamy do zapoznania się regulaminem i skorzystania z naszych usług,
Zespół Mockompetencji.pl
1) O NAS
Właścicielem Serwisu Internetowego jest Agnieszka Ryżewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą
HRCORE AGNIESZKA RYŻEWSKA wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,
posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Jędrzychów 64, 59-101 Jędrzychów,
NIP 6922201431, REGON 525892265, adres poczty elektronicznej: kontakt@mockompetencji.pl oraz numer
telefonu: +48 667-170-777 (dalej jako: „Usługodawca” lub „Sprzedawca”).
2) DEFINICJE
1. Określeniom użytym w niniejszym dokumencie nadaje się następujące znaczenie:
a. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie
Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie miejsca na
Wydarzeniu do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym
sposobu płatności.
b. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
c. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
d. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, MOCKOMPETENCJI.PL – serwis internetowy prowadzony przez
Usługodawcę i dostępny pod adresem internetowym https://mockompetencji.pl .
e. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży zawierana albo zawarta na odległość między Klientem
a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
f. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz
Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
g. USŁUGOBIORCA, KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna
posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną –
korzystająca lub zamierzająca korzystać z Serwisu Internetowego, w tym zawierająca lub
zamierzająca zawrzeć Umowę Sprzedaży.
§
Strona 2 z 10
h. USŁUGODAWCA, SPRZEDAWCA – Agnieszka Ryżewska prowadząca działalność gospodarczą pod
firmą HRCORE AGNIESZKA RYŻEWSKA wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw
gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Jędrzychów
64, 59-101 Jędrzychów, NIP 6922201431, REGON 525892265, adres poczty elektronicznej:
kontakt@mockompetencji.pl oraz numer telefonu: +48 667-170-777 .
i. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.
2014 poz. 827 ze zm.).
j. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające
bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.
k. WYDARZENIE – konferencja odbywająca się stacjonarnie, zaplanowana i zorganizowane przez
Usługodawcę bądź inny podmiot trzeci w stosunku do Usługodawcy, którego dane identyfikacyjne
podane zostały w opisie Wydarzenia na stronie Serwisu Internetowego.
3) OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z MOCKOMPETENCJI.PL
1. W ramach Serwisu Internetowego Usługodawca udostępnia informacje o prowadzonej przez siebie
działalności gospodarczej oraz o oferowanym asortymencie produktów i usług. Za pośrednictwem Serwisu
Internetowego prowadzona jest również sprzedaż miejsc na wydarzenia, na temat których publikowane są
informacje w Serwisie Internetowym. Usługodawca dokłada najwyższych starań, aby prezentowane
w Serwisie treści i informacje były rzetelne oraz aktualne.
2. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z jego
przeznaczeniem i niniejszym Regulaminem, zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze
poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych
Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze
stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się
Usługodawca: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie mul timedialne z dostępem do
Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla
Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge; (4) zalecana minimalna
rozdzielczość ekranu: 1024×768 pikseli; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików
Cookies oraz obsługi Javascript.
4. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności
za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu
przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi
działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o
bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych
danych.
5. Usługodawca informuje, że korzystanie z Serwisu Internetowego za pośrednictwem sieci Internet wiąże się
z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z Usług
Elektronicznych, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodza ju
oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, w szczególności wirusy komputerowe typu
„robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, ważne jest, by Usługobiorca
zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje, podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale
go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.
6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją
postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez
okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu
Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych
osobowych przez Usługodawcę w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania
§
Strona 3 z 10
danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania
w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego
jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu
Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie
i wykonanie umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).
4) KORZYSTANIE Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH W SERWISIE INTERNETOWYM
1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
2. Korzystanie z Serwisu Internetowego przez Usługobiorców jest nieodpłatne.
3. W Serwisie Internetowym dostępna jest w szczególności następująca Usługa Elektroniczna: Formularz
Zamówienia.
4. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po
wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Serwisu Internetowego po wypełnieniu
Formularza Zamówienia pola akcji. W Formularzu Zamówienia na stronie Serwisu Internetowego niezbędne
jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer
domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu
kontaktowego, stanowisko, dział oraz danych dotyczących zawieranej Umowy Sprzedaży: liczba
uczestników oraz sposób płatności.
5. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy
i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego
zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
6. Na stronach Serwisu Internetowego dostępne mogą być również Usługi Elektroniczne w postaci innych,
interaktywnych formularzy, które dedykowane są określonym czynnościom. Szczegółowe informacje
o przeznaczeniu danego formularza, w tym o zakresie wymaganych danych oraz skutkach jego wysłan ia (np.
nawiązanie kontaktu z Usługodawcą), wskazywane są Usługobiorcy na stronach Serwisu Internetowego,
w tym przed podjęciem decyzji o wypełnieniu formularza.
7. Usługobiorca może skorzystać z danego formularza, wypełniając go danymi wskazanymi jako obowiązkowe
i zatwierdzając jego treść odpowiednio wyróżnionym polem akcji – do tej chwili istnieje możliwość
samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się komunikatami
i wytycznymi wyświetlanymi na stronie Serwisu Internetowego). Skorzystanie z każdego formularza
dostępnego na stronie Serwisu Internetowego jest nieodpłatne, ma charakter jednorazowy i u lega
zakończeniu z chwilą wysłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego
zaprzestania korzystania z formularza przez Usługobiorcę.
8. Wszystkie treści i dane zamieszczane przez Usługobiorców na stronach Serwisu Internetowego lub wysyłane
za jego pośrednictwem powinny być rzetelne, zawierać prawdziwe informacje, a także odzwierciedlać
faktyczny zamiar Usługobiorcy. Niedozwolone jest zamieszczanie treści naruszających zasady etykiety oraz
zawierających informacje, które są nieprawdziwe lub mogą wprowadzić w błąd Usługodawcę lub podmioty
trzecie, a także zawierające treści reklamowe lub promujące bezpośrednio albo pośrednio inne strony
internetowe, usługi i produkty.
5) WARUNKI ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY
1. Sprzedawca obowiązany jest najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową
Sprzedaży poinformować Klienta o głównych cechach Wydarzenia, którego on dotyczy.
2. Ceny miejsc na Wydarzeniu widoczne na stronie Serwisu Internetowego są podane w złotych polskich i są
kwotami brutto. O łącznej cenie z tytułu Umowy Sprzedaży wraz z należnymi podatkami, a także innymi
opłatami oraz o ich wysokości (w tym, jeżeli występują – opłatami za korzystanie z płatności elektronicznych
lub płatności kartą płatniczą, itp.), Klient informowany jest każdorazowo w sposób jasny
i zrozumiały w trakcie składania Zamówienia, w tym również w chwili wyrażenia woli związania się Umową
Sprzedaży.
§
Strona 4 z 10
3. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta
Zamówienia. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz
jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do
realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany
w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia
Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy
Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji
zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje
poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego oraz (2) przesłanie
Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 5.3 Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest
dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu Internetowego Sprzedawcy.
6) WARUNKI PŁATNOŚCI I DOSTARCZENIA POTWIERDZENIA UCZESTNICTWA
1. Sprzedawca umożliwia Klientowi dokonanie płatności z tytułu Umowy Sprzedaży za pomocą przelewu na
rachunek bankowy Sprzedawcy na podstawie faktury proforma, płatności elektronicznych, BLIK i kartą
płatniczą rozliczanych zgodnie z wyborem klienta za pośrednictwem serwisu internetowego BlueMedia.pl
lub Google Pay.
2. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 14 dni od dnia złożenia Zamówienia.
3. Dostarczenie potwierdzenia uczestnictwa do Klienta jest nieodpłatne, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi
inaczej.
4. Sprzedawca dostarcza Klientowi potwierdzenie uczestnictwa za pomocą przesyłki elektronicznej.
5. Przesyłka elektroniczna może polegać na (1) udostępnieniu Klientowi unikalnego kodu QR internetowego
(adres URL) zawierającego potwierdzenie uczestnictwa, który Klient może zapisać w pamięci swojego
urządzenia końcowego; (2) przesłaniu Klientowi na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w
trakcie składania Zamówienia danych dostępowych. W tym pierwszym przypadku Sprzedawca zapewnia
prawidłowość działania kodu QR do czasu zakończenia Wydarzenia.
6. Dostarczenie potwierdzenia uczestnictwa do Klienta następuje niezwłocznie, nie później jednak w ciągu 48
godzin od chwili uznania rachunku bankowego lub rozliczeniowego Sprzedawcy płatnością Klienta z tytułu
Zamówienia.
7) WARUNKI ORGANIZACJI I UDZIAŁU W WYDARZENIU
1. Sprzedawca dokłada należytej staranności, aby Wydarzenie zorganizowane były w sposób prawidłowy,
rzetelny i zgodnie z obowiązującymi standardami.
2. Sprzedawca przy organizacji Wydarzenia może posługiwać się pomocnikami oraz podwykonawcami, o
których wyborze sam zadecyduje.
3. O ile Umowa Sprzedaży nie stanowi inaczej, cena Wydarzenia uiszczona przez Klienta zawiera w sobie
wyłącznie koszt organizacji Wydarzenia, z wyłączeniem kosztów transportu i noclegu Klienta.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy wstępu na Wydarzenie Klientom:
a) nietrzeźwym, będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających albo substancji
psychotropowych;
b) którzy swoim zachowaniem stwarzają potencjalne zagrożenie dla innych Klientów;
c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie dla
bezpieczeństwa innych Klientów,
5. Na Sali, w której odbywa się Wydarzenie, nie wolno spożywać posiłków.
6. Klient jest odpowiedzialny za zabezpieczenie swoich rzeczy podczas Wydarzenia przed kradzieżą lub
zagubieniem.
7. Usługobiorcy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i Ppoż obowiązujących na
terenie obiektu, w którym organizowane jest Wydarzenie, a w szczególności stosować się do zaleceń
personelu obiektu, w którym odbywa się Wydarzenie.
§
Strona 5 z 10
8. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za dokonane przez siebie zniszczenia w miejscu odbywania się
Wydarzenia.
9. Usługodawca informuje, że Usługobiorcy mogą być zobowiązani do przestrzegania regulaminów
porządkowych lub innych podobnych, w miejscu, w którym odbywa się Wydarzenie.
10. Osoby spóźnione będą mogły zająć miejsce na końcu Sali, w której odbywa się Wydarzenie.
11. Wizerunek Klienta, który bierze udział w Wydarzeniu może podlegać utrwaleniu i rozpowszechnianiu przez
Sprzedawcę w przypadku spełniającym warunki wskazane w art. 81 ust. 2 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83 ze zm.), tj. jeżeli jest to wizerunek osoby
stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza
12. Jeżeli przed organizacją Wydarzenia nastąpi rezygnacja przez Sprzedawcę z przyczyn, za które Klient nie
ponosi odpowiedzialności, albo Umowa Sprzedaży zostanie rozwiązana lub wygaśnie z przyczyn
niezależnych od żadnej ze stron (w szczególności zdarzeń o charakterze siły wyższej), Klient jest uprawniony
do otrzymania pełnego zwrotu zapłaconych kosztów.
13. W przypadku niewykonania Wydarzenia w ustalonym terminie z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy
(np. spowodowanych wypadkami losowymi itd.), Sprzedawca zobowiązuje się do zapewnienia organizacji
Wydarzenia w innym uzgodnionym z Klientem terminie. O przewidywanych zmianach Usługodawca
zobowiązuje się poinformować Klienta niezwłocznie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Klienta
podany w Zamówieniu lub przesłanie wiadomości SMS pod podany numer telefonu. W przypadku
nieprzyjęcia propozycji Sprzedawcy, Klient uprawniony jest do otrzymania zwrotu płatności za
niezrealizowane Wydarzenie.
14. Usługobiorca może zrezygnować uczestnictwa w Wydarzeniu, jeżeli do Wydarzenia pozostało więcej niż 21
dni. Z zastrzeżeniem powyższego warunku:
a. W przypadku rezygnacji w ciągu 14 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, Usługobiorcy
przysługuje pełny zwrot zapłaconej ceny.
b. W przypadku rezygnacji w ciągu 14 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, Usługobiorcy
przysługuje pełny zwrot zapłaconej ceny pomniejszonej o opłatę na pokrycie kosztów
Usługodawcy w kwocie 500 zł netto (615 zł brutto).
c. Rezygnacja Uczestnika z udziału powinna być dokonana w formie pisemnej i przesłana w formie
elektronicznej na adres e-mail: kontak@mockompetencji.pl.
15. Postanowienia niniejszego punktu 7. Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają bezwzględnie wiążących
praw ustawowych Klienta będącego konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio
związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby
charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności
gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej).
8) KONTAKT Z MOCKOMPETENCJI.PL
Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (e-mail:
kontakt@mockompetencji.pl), za pośrednictwem których można wymieniać z Usługodawcą informacje
dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego. Usługobiorcy mogą kontaktować się z Usługodawcą także na
inne dopuszczalne prawem sposoby, korzystając z danych kontaktowych wskazanych na wstępie Regulaminu.
9) PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
1. Niniejszy punkt 8. Regulaminu określa procedurę rozpatrywania reklamacji wspólną dla wszystkich
reklamacji składanych do Sprzedawcy, w szczególności reklamacji dotyczących Wydarzenia, Umów
Sprzedaży, Usług Elektronicznych oraz pozostałych reklamacji związanych z działaniem Sprzedawcy lub
Serwisu Internetowego.
2. Reklamacja może zostać złożona w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektroniczn ej na adres:
kontakt@mockompetencji.pl.
§
Strona 6 z 10
3. Zaleca się podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w
szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową; (2) żądania
sposobu doprowadzenia do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od
umowy lub innego roszczenia; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i
przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim ma ją formę jedynie zalecenia i
nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
4. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania
reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Sprzedawcy.
5. Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody związane z przedmiotem
reklamacji. Sprzedawca może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie
dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów, jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez
Sprzedawcę.
6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych
od dnia jej otrzymania.
7. Podstawa i zakres odpowiedzialności ustawowej Sprzedawcy są określone powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie o
świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Poniżej
wskazane są dodatkowe informacje dotyczące przewidzianej przez prawo odpowiedzialności Sprzedawcy
za zgodność usług/treści z Umową Sprzedaży. W przypadku reklamacji treści lub usługi cyfrowej,
odpowiedzialność Sprzedawcy określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu
obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta.
Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem
konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.
8. Zawarte w punktach 8.7 Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się również do Klienta
będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z
treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w
szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na
podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
10) PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu
do umów: (1) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych,
przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami
rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia
usługi; (2) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca
wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed
rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od
umowy, i przyjął to do wiadomości; (3) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku
materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął
świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem
świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął
to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i
2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o Prawach Konsumenta.
2. Z uwzględnieniem wyjątków wskazanych m.in. w pkt. 10.1, konsument, który zawarł umowę na odległość,
może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia
kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy
wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone
na przykład w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
kontakt@mockompetencji.pl.
§
Strona 7 z 10
3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach
Konsumenta. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
6. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej Sprzedawca od dnia
otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy nie może wykorzystywać treści innych niż
dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z treści – treści
cyfrowych lub usługi cyfrowej – dostarczonych przez Sprzedawcę, z wyjątkiem treści, które: (1) są użyteczne
wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy; (2) dotyczą
wyłącznie aktywności konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej
dostarczonych przez Sprzedawcę; (3) zostały połączone przez przedsiębiorcę z innymi danymi i nie mogą
zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków;
(4) zostały wytworzone przez konsumenta wspólnie z innymi konsumentami, którzy nadal mogą z nich
korzystać. Z wyjątkiem przypadków, o których mowa wyżej w pkt (1)–(3,) Sprzedawca na żądanie
konsumenta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez
konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę.
W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca może uniemożliwić konsumentowi dalsze korzystanie z
treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie konsumentowi dostępu do
treści cyfrowych lub usługi cyfrowej lub zablokowanie konta użytkownika, co nie ma wpływu na uprawnienia
konsumenta, o których mowa w zdaniu poprzednim. Konsument ma prawo odzyskać treści cyfrowe od
Sprzedawcy nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Sprzedawcy, w rozsądnym terminie i powszechnie
używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego.
7. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, konsument jest
zobowiązany zaprzestać korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom
trzecim.
8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść
konsument: w przypadku usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się
przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od
umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili
odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z
uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są
nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
9. Zawarte w niniejszym punkcie 9. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się również do
Usługobiorcy lub Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej
działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru
zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności
gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej.
11) POZASĄDOWE SPOSOBY DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Klientów/Usługobiorców będących
konsumentami.
2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są
w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów,
organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich
Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
§
Strona 8 z 10
3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej
pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań
statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów
Polskich).
4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu
rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi
dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego
zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług
(więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).
12) PRAWA AUTORSKIE
1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego
poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach
należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.) oraz innych przepisów
powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie
formy ich wyrażenia.
2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
13) POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
1. Niniejszy punkt 13. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym
wiążą wyłącznie Klienta lub Usługobiorcę niebędącego konsumentem i jednocześnie niebędącego osobą
fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy
wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z
przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie
rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
3. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu braku zgodności usług lub treści z Umową Sprzedaży zostaje
wyłączona.
4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.
5. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty
w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia
Umowy Sprzedaży.
6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem
natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
7. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez względu na jej
podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie
roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie
więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu
poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Usługobiorcę/Klienta w stosunku
do Usługodawcy/Sprzedawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy Sprzedaży lub
niezwiązanych z Umową Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do
Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi
odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
§
Strona 9 z 10
8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą zostają poddane
sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.
14) OPINIE
1. Sprzedawca nie umożliwia dostępu do wystawionych przez Klientów opinii o Wydarzeniach oraz o Serwisie
Internetowym.
15) POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowy zawierane poprzez Serwis Internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Zmiany Regulaminu:
a. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych
przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu;
podlegania obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług
Elektronicznych; dodania nowych Usług Elektronicznych; zmiany sposobów płatności; oraz aby
przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu
Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Usługobiorców przed oszustwami, złośliwym
oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa
– w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
b. Okres powiadomienia o proponowanych zmianach przed ich wprowadzeniem wynosi co najmniej 15
dni od dnia powiadomienia, z zastrzeżeniem pkt. 15 ust. 2 ppkt d. Regulaminu. Zainteresowany
Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę z Usługodawcą przed upływem okresu powiadomienia.
Rozwiązanie takie staje się skuteczne w terminie 15 dni od dnia otrzymania powiadomienia.
b. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384
oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach,
zgodnie z okresem powiadomienia przed ich wprowadzeniem i nie rozwiązał w tym okresie umowy.
Dodatkowo w dowolnym momencie po otrzymaniu powiadomienia o zmianach, zainteresowany
Usługobiorca może, w drodze pisemnego oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego,
zaakceptować wprowadzane zmiany i tym samym zrezygnować z dalszego trwania okresu
powiadomienia.
c. W przypadku konsumentów oraz w przypadku osób fizycznych zawierających umowę z Usługodawcą
bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada
ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej
przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej:
i. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat
lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem lub osobą fizyczną wskazaną
wyżej ma prawo odstąpienia od umowy.
ii. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorcy lub osoby
fizycznej wskazanej wyżej przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności
zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte,
realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
d. Usługodawca może wprowadzić zmiany Regulaminu bez zachowania 15-dniowego okresu
powiadomienia, o którym mowa w niniejszym punkcie 15 ust. 2 ppkt b. Regulaminu, w przypadku, gdy
Usługodawca:
i. podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do
zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia mu dotrzymanie 15-dniowego okresu
powiadomienia,
ii. musi w drodze wyjątku zmienić swój Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i
bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu Internetowego, w tym Usług
§
Strona 10 z 10
Elektronicznych i Usługobiorców przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem,
naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.
e. W przypadkach, o których mowa pkt. 15 ust. 2 ppkt d. Regulaminu wprowadzenie zmian następuje ze
skutkiem natychmiastowym, chyba że możliwe lub konieczne jest zastosowanie dłuższego terminu
wprowadzenia zmian, o czym każdorazowo powiadamia Usługodawca.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące
przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta
oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Dziękujemy za uważną lekturę!
W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt korzystając z danych podanych na
wstępie.

Scroll to Top